Vill du också vara med och påverka beslutet?

Vill du framföra dina synpunkter men har inte tiden, kan du lätt göra detta genom att skriva under vår namninsamling:

Namninsamling.se

Sök efter "Vi som värnar om Högalidsparken"

SAMRÅDSFAS I ÄRENDET!

Stadsbyggnadskontoret har i och med ett förslag till detaljplan också startat programsamråd i planprocessen. Det är i denna fas som den första möjligheten att lämna in synpunkter på detaljplaneförslaget om så önskas. Om man har åsikter på detaljplanen är det också viktigt att man gör det i denna fas för att ha chans till en eventuell överklagan i senare instans om det det skulle behöva gå så långt.
Vill du veta hur du gör för att komma in med synpunkter till stadsbyggnadskontoret? Skicka ett mail till: hogalidsparken@hotmail.se

Detaljplaneförslaget hittar du när du klickar här: Detaljplaneförslagtisdag 26 juli 2011

Förslaget som startade allt

Eftersom Arbetsgruppen ständigt fick höra från staden och byggherrarna att det inte fanns några förslag i större utsträckning tyckte vi att det lät lite väl märkligt att det "inte fanns" några förslag som grundades innan markanvisning för en sådan viktigt och prejudicerande fråga och efter diskussion med Exploateringskontoret har det visat sig att det mycket riktigt fanns ett genomarbetat och hyggligt färdigt första detaljplaneförslag framarbetat av byggherrarna redan långt innan Community Planning. Dom har dock visat den goda viljan att, efter viss påtryckning, lägga ut detta förslag som kom redan 2008 på sin hemsida och vi tycker att det finns lite väl många likheter i den "vision" som presenterades efter Community Planning som skulle vara helt förutsättningslös och som många boende har hört av sig med åsikter att det dom inte kunde påverka något alls.

Men vi vill att du ska avgöra själv och jämföra för att inte polarisera debatten.

Vad tycker du själv?
Finns det risk för att Community Planning eventet bara var ett spel för gallerierna och slöseri med skattebetalarnas medel för att sälja in byggherrarnas förslag och bedrägeri mot dom som deltog med sin vilja och energi under dom två dagarna?
Jämför själva:
Ursprungligt förslag från byggherrarna 2008

Den s k "Visionen" från community planning som Arbetsgruppen menar innehåller väldigt lite av det som deltagarna förde fram

Och slutligen detaljplaneförslaget som staden skickat ut

Jämför själva och återkom med synpunkter till: hogalidsparken@hotmail.se

En oroväckande tanke...
...är också att likheten också kan bero på att man i första förslaget redan namngivit namn på arkitekter och designers som hjälpt till med det ursprungliga förslaget, samt genomförare av community planning. Ett genomförande som låg ute på offentlig upphandlig, blev överklagat, men sedan vanns av dom samma som senare också ledde arbetsgrupperna på community planning och som omnämndes i dom första förslagen. Så om community planning skulle vara förutsättningslös kan vi i alla fall säga att den absolut inte var det för dom som ledde grupperna i viss utsträckning eftersom dom uppenbarligen ligger bakom den ursprungliga idén. Risken är alldeles uppenbar att idén redan var färdig för vissa av gruppledarna innan eventet ens hann starta. Är detta för att man var orolig från byggherrarna att inte få som man ville eftersom deltagarna helt uppenbart inte tyckte som dom drivande gruppledarna i diskussionerna?

tisdag 5 juli 2011

Skönhestrådet har sagt sitt om Hornsbruksgatan

Inte helt oväntat, har skönhetsrådet starka åsikter emot förslaget som det presenterats i detaljplaneförslaget. Följande är yttrande från skönhetsrådet:


Ang. Hornsbruksgatan (Södermalm 3:21 m.m.), programsamråd
Med anledning av Stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.

Det man i programsamrådet velat pröva är möjligheterna att ersätta befintlig entrébyggnad för T-banestation Hornstull med en ny samt att i anslutning till denna utmed Hornsbruksgatan tillföra två nya bostadshus i sex våningar. Programsamrådet har föregåtts av en för Stockholm ny typ av process, där allmänheten inbjudits delta, bl.a. i en workshop som sträckt sig över flera dagar.

Skönhetsrådet instämmer visserligen i att den nuvarande tunnelbaneentrén lämnar mycket övrigt att önska, men delar annars inte synen på att tillkommande bebyggelse utmed den norra sidan av gatan skulle vara något önskvärt, tvärt om. Det som gör upplevelsen av Hornsbruksgatan till något intressant är just mötet mellan den av människohand skapade kvartersstrukturen med sina plansprängda gator och den massiva klippan med sin grönska. Högalidskyrkan på toppen av berget förstärker det dynamiska i stadslanskapet med sina dubbla torn, som reser sig väl synliga från angränsande gator. Att avsiktligt tona ned dramatiken som detta stadsparti erbjuder, vilket tillägget av nya byggnaderna i de föreslagna lägena ofrånkomligen kommer att innebära då den befintliga bergsskärningen döljs alternativt sprängs bort och sikten mot kyrkan begränsas, anser Skönhetsrådet inte acceptabelt. Rådet förutser dessutom att projektet kan bli prejudicerande, vilket på sikt skulle kunna få till följd att Högalidsparken blir kringbyggd på alla sidor.

Mot denna bakgrund avstyrker Skönhetsrådet bestämt att man går vidare med planarbetet avseende de två tillkommande bostadshusen, men tillstyrker däremot att den nuvarande T-baneentrén ersätts med en ny byggnad i linje med det förslag som redovisas i programhandlingarna.

Stockholm som ovan
RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET

måndag 13 juni 2011

Så här tycker dom boende på Hornsbruksgatan...

Hej,

Och tack för att du tar dig tid att läsa denna blogg igen efter ett alltför långt uppehåll!

I inlägget nedan följer dom svar vi fått från en enkätundersökningen som genomfördes strax efter Community Planning.

Vi vill med denna undersökning visa sanningen till det som ligger till grund för den detaljplan som nu skickas ut på remiss.

..."Så här vill dom boende ha Hornsbruksgatan" hette det när allt var avklarat, men vad var det som hände egentligen? JAg hade hoppats på en nyanserad bild, men svaren som ramlade in gav en anna bild.

När jag sammanställt alla svaren och kommentarerna blir jag i samma ögonblick orolig när jag tänker att våra folkvalda ska behöva tänka över ett oerhört kontroversiellt beslut baserat på en välsmörjd illusion om "Fördjupat medborgarinflytande" och närboende som med glädje bidragit till processen.

Några av er som läser känner troligtvis inte igen sig i svaren, men dom allra flesta av dom boende kommer nog att hålla med...

Frågor, svar och kommentarer finner ni i inlägget innan!

Tack för att ni engagerar Er!

Mattias

Community Planning - Vad tyckte dom boende? Svar på enkätundersökningen

Nedan följer svaret från den enkätundersökning som genomfördes av arbetsgruppen. Man har från byggherrarna och staden angett att ungefär 150 personer medverkade under två dagar. Det framgick dock aldrig om det var olika personer från två tillfällen och inte heller om samma personer deltog på mer än ett tillfälle. Siffran har efter förfrågan alltså visat sig vara en uppskattad gissning från staden och byggherrarna.Förfrågan att fylla i enkäten har gått till samtliga som mailat till mailto:hogalidsparken@hotmail.se alternativt bett att få fylla i en i samband med presentationsmöte och mötet angående statsodlingar.Arbetsgruppen vill hävda att ungefär 30-45% av samtliga boende som medverkade under eventet har fyllt i enkätundersökningen.

För att redovisa relevansen av dom inkomna svaren i enkätundersökningen vill vi visa svaren rörande deltagarantal först:

I vilken utsträckning uppfattade du att dom boende utgjorde av dom 150 personerna i procent?
Dom boende utgjorde ca 80-90% av deltagarna 0%
Dom boende utgjorde ca 60-70% av deltagarna 12%
Dom boende utgjorde ca 40-60% av deltagarna 53%
Dom boende utgjorde ca 20-40% av deltagarna 35%

I viklen usträckning upplevde du att "icke boende eller verksamma" från området utgjorde i just din grupp
Dom var fler än 3 st och utgjorde minst halva gruppen 38%
Dom var ca 2 st och utgjorde ungefär en tredjedel av gruppen 31%
Dom var ca 2 st och utgjorde ungefär en fjärdedel av gruppen 31%
Dom utgjordes av endast en person i gruppen 0%

Med ovanstående siffror kan vi alltså uppskatta att av dom 150 personerna utgjordes av ca 40-45% boende, ca 30-40% deltagare från JTP, Wasted Space, Veidekke eller av staden andra utsända och ca 15-20% verksamma i området eller övrigt intresserade. Vi gör också i detta ett snävt antagande att ca hälften av dom 150, dvs 75 personer (högst troligen fler)är människor som deltog vid båda tillfällena och har därmed räknats dubbelt som deltagare (alla typer av deltgare) vilket alltså skulle ge oss den riktiga siffran av totalt ca 112-113 deltagare baserat på stadens och byggherrarnas tidigare oklara gissning om 150 personer.

Vidare finns kommentarer som skrevs ned i enkäten av dom som gjorde den, redovisade under varje avsnitt.Därmed bör också relevansen av materialet i det insamlade enkäter väga tungt som beslutsmaterial.

Enkäterna finns insamlade och kan redovisas med överstrukna namn om så önskas vid mail till hogalidsparken@hotmail.se
Nu till dom andra frågorna och svaren på dessa

Del 1 Inbjudan till Community Planning

I vilken utsträckning tycker du att informationen inför mötet delgivits?
Jag fick tydlig information om lokal och tid, samt vad "Community Planning innebär 13%
Jag fick information om lokal och tid men inte hur "Community Planning" går till" 56%
Jag fick information om lokal, men det var också allt 13%
Jag fick ingen information alls 18%

Kommentarer från boende till Del 1

"Vi är 341 lägenheter i Kvarteret Plankan men ingen information gick ut till vare sig Varvsgatan eller Lundagatan. Anledningen var tydligen att pengarna inte räckte till tryck, väldigt märkligt"

"Utskicket var utformat på ett sätt som förmedlade en mysighet där alla skulle få delta. Det kändes som falsk marknadsföring. Det vore bättre om man gick rakt på sak med vad man ville genomföra. Hur ska vi bygga bostäder var väl snarare den frågan man ville fråga!"

Del 2 Genomförande av workshopen

Hur upplever du att presentatörerna, en kvinnlig och en manlig, att deras inställning var att genomföra processen med slutresultat?
Jag upplever att dom kraftig tog parti för att bygga bostäder i Högalidsparken och Hornsbruksgatan 31%
Jag upplever att dom delvis gav intryck att det var positivt att bygga bostäder i Högalidsparken och Hornbruksgatan 50%
Jag tycker att dom lyckades bibehålla en neutral inställning inför slutresultatet 19%
Jag upplever att dom delvis gav intryck för att det var negativt att bygga bostälder i Högalidsparken och Hornsbruksgatan 0%
Jag upplever att dom tog kraftigt parti emot att bygga bostäder i Högalidsparken och Hornsbruksgatan 0%

I vilken utsträckning tyckte du att dom försökte påverka resultatet av processen?
Jag tycker att dom kraftigt försökte påverka resultatet av processen 50%
Jag tycker att dom delvis försökte påverka resultatet av processen 50%
Jag tycker inte att dom försökte påverka resultatet i någon mening 0%

I första delen av workshopen skulle post-it lappar sättas upp under tre områden, "Problem", "Önskemål" och "Visioner/Drömmar" Dessa samlades upp av frivilliga medhjälpare som också deltog på workshopen och lästes sedan upp av presentatörerna

I vilken grad upplevde du att detta moment skulle kunna ge en riktig bild av hur dom beonde ville förändra Högalidsparken och Hornsbruksgatan?
Jag tycker att upplägget var bra och skulle ge en rättvis bild 6%
Jag tycker det var ok, men kanske utlämnade detljer för en mer rättvis bild 19%
Jag tycker att upplägget var dåligt, det fokuserades på helt andra områden än det som skulle kunna få en viktigare och större påverkan påplaneringsarbetet i processen 38%
Jag tycker det var uselt, det gav en helt falsk bild vad dom bonde på gatan faktiskt ville förändra på. 37%

I vilken utsträckning upplever du att sakkunniga från staden eller experter från JTP i din grupp drev på och påverkade resultatet som senare skulle presenteras?
Det var deras förslag helt och hållet 25%
Vi hade viss påverkan, men dom stora och väsentliga dragen var deras förslag 56%
Vi kunde påverka i stort, med en delvis påverkan från experterna 19%
Alla i gruppen var högst delaktiga i resultatet, expertern lyssnade mest 0%

Kommentarer från dom boende i Del 2

"Presentatörerna undvek kosnekvent kritik mot byggnation. Lappar som innehöll kritik nämndes snabbt för att byta ämne till något presentatörerna ansåg som mer relevant"

"Den manlige presentatören brusade upp och tillrättavisade deltagare som ställde berättigade frågor""Allt lindades in, det skulle ju vara "förutsättningslöst"

"Bara problem togs upp, inte vad som var bra med gatan, vi som bor här, bor ju här av anledningar"

"Hela upplägget pekade u mot byggnation, Problem, önskemål, drömmar...vilka problem??? Vi bor ju här! Om det varit meningen att vi skulle få tänka fritt borde det ha varit något om fördelarna med området, inte bara det negativa"

"Gatan målades upp av experter som dålig och negativ (skräpigt, trafik pissoar etc)""För att kunna ge en rättvis bedöming måste man väl veta vilka värden man vill bevara? Det fanns inga intentioner att ta fram dessa"

"De saker som togs upp var egentligen irrelevanta, De boende önskade sig bättre städning och klagade på trafiken typ"

"Jag gillar Community Planning. Jag har upplevt Open Space processerna. Men i det här fallet är tiden för kort. Jag är entusiastisk för JTP´s idéer, men vill inte deltagarna bygga, hjälper inte Community Planning"

"Arkitekterna från JTP hade en tydlig agenda och den lyckades dom genomföra skickligt"

"I princip var hela förlaget hans (arkitekten) även om han ville få oss att rita in bostäder som han inte lyckades med"

"Detta är egentligen under all kritik, arkitektkosnulterna måste redan innan mötet ha haft en bestämd gemensam bild i vad som skulle genomföras. Typ "Vi ritar in lite extra grönt så får vi nog in bostäder" Efter att vi rent praktiskt hade tagit över ritandet från arkitekten, avslutade han med att fixa till ritningen innan den presenterades, inte medborgarinflytande"

"Att tyska arkitekten blir arg när vi vill behålla parken. Ni kommer att få bostäder säger han!! Detär fullständigt sjukt, är det opartiskt?"

"Det kändes som om arkitekten drog fram ett färdigt förlag ur fickan"

"Den tyske arktitekten förde pennan, riotade bostäder och vatten på gatan. Sedan sa han att husen skulle vara maximal höjd enligt markanvisningen. När en kvinna ville diskutera daghem blev han arg och sat att han var här för att rita bostäder och inte dagis och om vi inte ville ha bostäder så skulle vi få en "box" istället"

Del 3 Presentation

I vilken utsträckning upplevde du att det fanns enighet i gruppen om det redovisade resultatet från din grupp?
Vi var helt överens om att det var ett bra förslag 12%
Vi var aningen oeniga, men var överlag överens 25%
Va ivar delvis oense och kunde inte komma överens på några punkter 36%
Vi var helt oense när förlsaget presenterades 17%

I vilken utsträckning kände du att du blev uppmanad att presentera förslaget?
Jag tog på mig ansvaret helt och hållet 33%
Jag tog på mig ansvaret efter vissa påtryckningar från gruppen 22%
Jag fick presentera mot min vilja 0%
Jag deltog inte i presentationen 45%

Kommentarer från dom boende angående Del 3

"Vi hade ingen större möjlighet att påverka resultatet i stort. OM det måste byggas så var förslaget relativt ok, MEN vi ville ju inte att det skulel byggas"

"Tyske arkitekten ställde sig över oss från början"

"Vi kom överens i gruppen att vi i absolut värsta fall kan gå med på bostäder ovanför det nybyggda garaget, resten av våra åsikter var tydligen oväsentliga..."

Del 4 Presentation av förslaget.Efter en tid presenterades så förslaget och det skulle visa sig att det var identiskt med dom förslagen som "experterna" initialt föreslagit ungefär samtidigt i dom olika grupperna. Det blev en någorlunda hetsk stämning då många boende upplevde sig som lurade och utnyttjade att ha tyckt något som användes som presentationsmaterial som inte alls låg i linje med vad som hade uttryckts.Svaren från stadsbyggnadskontoret under denna presentation var att det aldrig varit frågan om att var med att bestämma vare sig volym eller placering på det som skulle byggas, detta var ju redan gjort av byggherrarna innan (!) varpå man kan fråga sig vad syftet med community planningen var egentligen....över till frågorna:
I vilken utsträcking upplever du som deltagare att du fått ta del av kraven som byggherrarna haft samt vysudien till belsutet av om placering av huskropparna innan arbetsgrupperna fick sätta igång på workshopen?
Jag fick dom parametrarna redogjorda för mig innan Community Planning eventet 0%
Jag fick dom parametrarna redogjorda för mig i inledningen av arbetet 0%
Jag fick dom parametrarna redogjorda för mig av experten i min arbetsgrupp 0%
Jag fick aldrig någonsin ta del av sådan information 100%
I vilken utsträckningen upplever du att du kunnat påverka volymen på dom föreslagna huskropparna
Jag upplever att jag fått bara högst delaktig i att kunna påverka volymen av huskroppar 0%
Jag upplever att jag delvis kunnat påverka volymen av huskroppar 13%
Jag upplever at jag inte alls kunnat påverka volymen av huskroppar 87%
I vilken utsträckning upplever du att du kunnat påverka placeringen av huskropparna?
Jag upplever att jag kunnat vara högst delaktig i placering av huskropparna 0%
Jag upplever att jag kunnat vara delaktig i placering av huskropparna 13%
Jag upplever att jag inte alls kunnat påverka placeringen av huskropparna 87%

I vilken utsträckning anser du att det presenterade resultatet överensstämmer med dom presenterade förslagen från arbetsgrupperna?
Jag upplever attdet sammanställda rsultatet helt överensstämmer med dom presenterade förslagen från arbetsgrupperna på Community Planning eventet 0%
Jag upplever att det sammanställda resultatet delvis överensstämmer med dom presenterade förslagen från arbetsgrupperna 31%
Jag upplever att det sammanställda resultatet helt avviker från dom presenterade förslagen från arbetsgrupperna på Community Planning eventet 69%
Kommentarer från Del 4"Placeringen var klart uppgjord innan workshopen"
"Såvitt jag kunde se var det förslag som presenterades på insdagen helt olika de som presenterades av arbetsgrupperna"

"Höjden på husen är långt utöver det smatliga grupper presenterade. Alla grupper sa MAX bergskanten om något"

"Eftersom experterna så hårt styrde utfallet i varje grupp känner man igen resultatet, dock var det ingen grupp som ritade högre än bergkammen. Att i princip all boende var emot att bygga hus avspeglar sig i huvudtaget på förslaget. Community Planningen var bortkastad"

"Det tysken ritade blev exakt som slutresultatet"

"Endast 1 av 10 förslag innehöll huskroppar ovanför bergskärningen, hur kunde det bli så här?!"
I foldern som kom ut och på nätet som redovisats har det hetat "Så här tycker dom boende..Jag vill nog påstå att vi med denna enkät har all rätt på vår sida att "stjäla" den rubriken och göra till vår egen. Inga fler ord än dom som är skrivna ovanför behövs för att beskrivna hur dom boende känner sig i frågan.
Min i särklass största oro är att om inget görs åt det förslag som nu ska gås igenom på progamsamråd och om inte stadsbyggnadsnämnden nu agerar kraftfullt emot den inkompetens och osaklighet som legat till grund för hela detaljplanen. Då kommer redan ett bräckligt förtroende för politikerna i området med tanke på både redan kontroversiella garaget på Hornsbruksgatan, Hornsgatans trafik och Plankanbeslut att sjunka till en nära noll nivå. Politikerföraktet riskerar att bli totalt. Sorgligt, då jag vet att många av våra folkvalda jobbar hårt och verkligen brinner för att ta rätt belsut. Sorgligt också då man blir vilseledda av sina egna tjänstemän som mer verkar vara intresserade av att göra politik med byggherrar än politiker i detta fallet.
Det ska också nämnas att många har uttryckt en glädje att man faktiskt vill göra något åt T-banehuset, men jag har inte hört en enda person nämna något positivt om bostadshusen!
Tack för att du engagerar dig!
Mattias


fredag 5 november 2010

Undersökningsenkät till medverkande i Community Planning

Vill du hjälpa till att utvärdera Community Planning Eventet?

Arbestgruppen har tagit fram en enkätundersökning där Du får fylla i hur Du upplevde eventet. Frågorna handlar om inför, genomförande, presentationer och täcker eventet som helhet.

För att ta del av en utvärderingsenkät, skicka ett mail till:
hogalidsparken@hotmail.se

Varför vill ni göra detta?
Det har kommit in en hel del mail till arbetsgruppen från grannar som upplevt att eventet inte var helt tillfredsställande på ett eller annat sätt. Det här är din chans att ycka till vad det var som fungerade bra eller mindre bra.

Svaren kommer sammanställas av Arbetsgruppen och presenteras offentligt (självklart kommer ditt namn att vara anonymt då vi inte publicerar namn på bloggen eller lagrar dom på något annat sätt för andra att ta del av.)

Vi vill också passa på att kraftigt understryka att vi tycker att fördjupat medborgarinflytande är något bra som man bör skydda och återanvända, allra helst då i en omvänd planprocess innan markanvisning . Dock anser vi att det som blev gjort ocskå kunde göras så mycket bättre och få en större effekt gentemot sitt syfte att låta boende faktiskt påverka och i större grad acceptera förslagen som är tänkta att komma ut ett sådant event, varpå vi nu skickar ut en undersökningsenkät för Dig att fylla i så att du kan göra Din röst hörd!

Tack för att Du engagerar dig!

Mattias

fredag 29 oktober 2010

Inbjudan till grannmöte för att utvärdera Community Planning eventet för Hornsbruksgatan

Hej Grannar!

Det är väldigt många oroliga människor som hört av sig och har upplevt en hel del brister i Community Planningen som ägde rum 8-9:e oktober med redovisning av resultat den 13:e oktober. Framförallt har många upplevt att deras åsikter helt eller delvis inte gjorts hörda under arbetet, samt att en utlovad chans till påverkan inte infunnit sig, vilket senare sades gjort sig bekräftat i det presenterade resultatet. Om det var på det sättet och det upplevs med brett stöd av dom boende som medverkade så är det allvarligt och väldigt viktigt att detta redogörs offentligt på ett strukturerat och presentabelt sätt. Om majoriteten av grannarna upplevde motsatsen så får vi också i detta forum ett ärligt svar på det att förhålla oss till och att respektera.

För att reda ut detta och tillsammans upprätta en rättvis bild inför media och beslutsfattare i vad som egentligen upplevts som brister i processen och hur dessa förhåller sig till det presenterade resultatet, kallar Arbetsgruppen nu till möte i BRF Spettets 10´s källarlokaler på:
Hornsbruksgatan 13 (Sidoingången)
Kl 18.00
Torsdag 4:e november

Mötets syfte och regler:
Mötet handlar om att, av dom boende i närområdet, utvärdera Community Planning processens genomförande med anledning av markansvisning för byggherrarna Veidekke och Wasted Space. Övriga frågor runt planprocessen och byggandet för Hornsbruksgatan och Högalidsparken behandlas efter mötet i mån av tid. Övriga frågor som ej berör processen eller Hornsbruksgatans ärende undanbedes pga av tidsbrist och av respekt för dom boendes engagemang i huvudfrågan. Det är oerhört viktigt att allas åsikter gör sig hörda och att vi hjälper varandra att inte ”kapa ordet” och plädera i egen sak på bekostnad av tiden. Vidare ska allas åsikter respekteras, oavsett om vi håller med varandra eller inte. Personliga påhopp och glåpord kommer inte att accepteras. Ambitionen är att hålla god ton för att gemensamt kunna uppnå syftet med mötet – att ta fram en utvärdering och en rättvisande bild av processens genomförande baserat på våra upplevelser för en senare presentation.

För dig som inte bor på Hornsbruksgatan men ändå deltog i workshops under dom två dagarna är ni också givetvis väldigt välkomna att delge er uppfattning.

För att lättare få en uppfattning om hur många som tänker delta, skulle jag vilja uppmana er att anmäla er med ett enkelt "Jag kommer" på:
hogalidsparken@hotmail.se

Jag ber att i dom närmaste dagarna få återkomma med förslag på agenda och tillvägagångssätt för utvärdering.

Tack för att ni engagerar er!

Varmt välkomna

Mattias Adler

onsdag 8 september 2010

Träffen med Veidekke Bostad AB - mötesprotokoll

Efter en lång period av stiltje kommer här det efterlängtade mötesprotkollet efter vårt möte med Veidekke Bostad AB

Mötesprotokoll Möte mellan Veidekke och Arbetsgruppen 2010-04-27
Plats: Hornsbruksgatan 6-8 Wasted Space lokaler
Närvarande:
4 representanter från Arbetsgruppen från Hornsbruksgatan 3, 5 och 13
3 representanter från Södermalmsparkernas vänner
Jan Svensson, Affärsutveckling, Veidekke Bostad AB
Följande områden och frågeställningar hanterades under mötet

1. Uppstart av projekt
Hur gick det till när Veidekke undersökte möjligheten att bebygga den markanvisade ytan i Högalidsparken?
Vem flaggade först om den markanvisade ytan kunde exploateras? Var det Exploateringsnämnden/Exploateringskontoret eller Veidekke som kontaktade staden?

- Veidekke hade sedan tidigare tittat och fört dialog med exploateringskontoret om möjligheten att bebygga bergskärningen utmed Hornsbruksgatan, liksom Wasted Space, när det gäller att göra något med och i T-banebyggnaden. Wasted Space tog den initiala kontakten med Veidekke för att göra ett gemensamt förslag längs gatan och i T-banebyggnaden då exploateringskontoret gärna såg att Wasted Space samarbetade med en välkänd exploatör.

2. Det initiala förfarandet vid uppstart
Hur gick det till när Veidekke ansökte om markanvisningen? Vem initierade kontakten mellan staden och Veidekke?

- Veidekke gjorde en gemensam ansökan med Wasted Space till exploateringsnämnden.

3. Den gemensamma markanvisningen
Hur upplever Veidekke bakgrunden till att både markanvisningen för Wasted Space och Veidekke slogs ihop till samma diareförda ärende?
Vad var responsen hos Veidekke när man blev meddelad att man skulle slå ihop de båda markanvisningarna till ett ärende?

-Svaret från Veidekke är att det var ett krav från exploateringskontorets och stadens sida att ärendet skulle hanteras som ett sammanslaget ärende.

4. Känsligheten med att offentlig parkmark tas i anspråk av ett privat byggande
Hur ser Veidekke på möjligheten/problematiken med att det markanvisade området för Veidekke är en oerhört kontroversiell fråga med tanke på den överhängande risken för privatisering av allmän park, medan den större opinionen i närområdet troligen ser mer positivt på den markansvisade delen för Wasted Space och teknikbyggnaden?

- Veidekke ser inte att ett eventuellt bygge nödvändigtvis skulle orsaka privatisering av Högalidsparken.

5. Den fördjupade medborgarinflytande processen
Vad var responsen hos Veidekke när man fick beskedet att processen skulle ske med en fördjupad medborgarinflytande process?
Har Veidekke någon tidigare erfarenhet att jobba med fördjupat medborgarinflytande processer?

-Veidekke tycker att detta är intressant och vill gärna prova på detta. Att tidigt i en projektutveckling föra en aktiv dialog med kringboende ligger helt i linje med Veidekkes strävan att vara ett förestag som söker öppenhet och samarbete. Dock har man inte någon tidigare erfarenhet av liknande processer, åtminstone inte här i Sverige

Hur realistiskt anser Veidekke att det är med en ”fördjupad medborgarinflytande” process om i dagsläget finns ekonomiska krav och ramar för projektet?

-Veidekke poängterar att processen och diskussionen inte kommer att handla om ett ”Ja eller Nej” till bygge utan att det handlar om utformningen av bygget och vilken volym och principer för en exploatering som kringboende skulle föredra och inte minst, vilka förbättringar av gaturum, park och förbindelser däremellan som är önskvärda. Alltså, ett planprogram framtaget av staden och kringboende. Att säga Ja eller Nej till att bygga finns det möjlighet till i den efterföljande och demokratiskt förankrade detaljplaneprocessen, precis som i alla planprocesser.


6. Utformning av eventuell byggnation och ekonomi i ett byggprojekt
Vad har Veidekke för visioner för Högalidsparken längs Hornsbruksgatan? Kan Veidekke tänka sig att ändra på sina planer för att undvika privatisering av parken? Under vilka omständigheter? Hur skulle exempelvis en sådan lösning kunna gestalta sig?
Om det rent hypotetiskt under processen skulle framgå att ingen av de närboende, rådsinstanser eller Wasted Space önskar sig en privatisering av parken, hur skulle Veidekke ställa sig gentemot detta svar? Skulle man böja sig för den bredare opinionen att exempelvis inte privatisera parkyta, låta denna vara och leta andra alternativ eller skulle man gå vidare med sitt projekt och hoppas på det bästa ändå?
Hur hög behöver exploateringsgraden i det anvisade området vara för att Veidekke ska få ihop projektet ekonomiskt?

Hur många lägenheter behöver man bygg och ungefärlig snittstorlek för att få ihop det ekonomiskt i projektet?

Hur många våningar på husen är det minsta man kan tänka sig från Veidekkes sida?

Med ekonomiskt fasta ramar, hur mycket medborgarinflytande kan Veidekke tänkas sig att acceptera. Att medborgarna får som dom vill fullt ut, eller är man låst i sin ekonomi?

-Veidekke är väldigt tydliga med att man förhandlat fram ett avtal gällande markpriset. För komma fram till det priset har vi ansatt en hypotetisk volym bostäder, men inte alls hela den volym som Stadsbyggnadskontoret redovisat som möjlig volym för bebyggelse. Skulle den slutliga volymen bostäder avvika från vår preliminära volym, förutsätter vi omförhandling av det nu diskuterade markpriset.
Veidekke påpekar med tydlighet att man inte har planer på att bygga en ”limpa” som bilden för det anvisade området kanske felaktigt ger ett intryck av.
***************
Arbetsgruppen tackar Jan Svensson och Veidekke för en bra dialog och att dom tog sig tid för en diskussion.